Algemene voorwaarden

Algemene Voowaarden Bestrating.nl

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bestrating.nl, gevestigd te Assen, hierna te noemen Bestrating.nl, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle besterating.nl gepubliceerde offertes en opdrachtbevestigingen, vorderingen niet uitdrukkelijk anders ondertekend zijn voor.

 

1-2 Onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Best.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door algemene algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De uitoefening van door buitenlandse algemene voorwaarden wordt uitgesloten.

 

1-4 algemene bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn van algemene bepalingen van deze voorwaarden. Partijen zullen alsdan overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige van toekomstige bepalingen voor te komen, waarbij en indien de bedoeling en bepaling in de uitvoering wordt genomen.

 

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-1 Bestrating van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden ondertekend.

 

2-2 algemene voorwaarden van genoemde voorwaarden laten de algemene voorwaarden van besterating.nl onverlet. De algemene voorwaarden van Bestrating.nl prevaleren.

 

2-3 inkoopvoorwaarden slechts door Bestrating.nl slechts onder ondergeschikte condities en vinden toepassing op de bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch worden uitgevoerd via die inkoopvoorwaarden.

 

 

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, uitdrukkelijk vermeld. De internationale gelden gelden voor levering af bedrijf van magazijn van Bestrating.nl, exclusief omzetbelasting en aanvankelijk emballage.

 

3-2 Gegevens in drukwerken door Bestrating.nl zijn aan verbeteringen zonder bericht, zij binden Bestrating.nl niet.

 

 

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken van overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Bestrating.nl binden hem niet, voor zover ze door Bestrating.nl niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikte personeel en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

 

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindende overeenkomsten Bestrating.nl door schriftelijke bevestiging van Bestrating.nl.

 

5-2 Elke met de besterating.nl is aangegane overeenkomst de ontbindende vereist dat Bestrating.nl van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever begint, begint uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal voorzien dat Bestrating.nl zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Bestrating.nl zich zal wenden tot bureau AFI te Leeuwarden.

 

5-3 Gegevens betreffende het aanbieden van eigenschappen, maten, gewichten en gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen en afbeeldingen door Bestrating.nl de aanbieding, zijn voor Bestrating.nl niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever de plicht, ervoor te zorgen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen en noch worden aangebracht, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud aan derden mededeling wordt gedaan.

 

5-4 aanduidingen gebruiken van andere afbeeldingen van worden, worden vermoedelijk als aanduiding te zijn weergegeven. De zaak vraagt ​​om niet te beantwoorden, uitdrukkelijke overeenkomst dat de zaak zal stemmen. 

 

5-5 speciale uitvoeringen is gemaakt, cq in de opdracht uitvoering uitvoering maaten indicatief voor beste maatvast. Vorenstaand geeft geen reden tot afkeuring.

 

 

Artikel 6 Gebruik van internet als communicatiemiddel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen van het niet zeker verkrijgen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolgen van het gebruik van internet van enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Bestrating.nl en de opdracht, is Bestrating.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet van grove schuld aan de zijde van Bestrating.nl.

 

 

Artikel 7 Persoonsgegevens.

Bestrating.nl respecteert en beschermt de privacy van zijn opdrachtgevers. Bestrating.nl beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de opdrachtgever. Bestrating.nl in geen geval persoonsgegevens aan derden. De door opdrachtgever uitgevoerde gegevens worden opgenomen in een bestand. plannen van de opdrachtgever voor de doelen van zijn opdrachtgevers. 

 

 

Artikel 8 Overeenkomst op afstand.

8-1 Indien er sprake is van een overeenkomst op de overeenkomst, zijnde een natuurlijk niet handelend in de uitoefening van een beroep van bedrijf, het recht de overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 

 

8-2 In het geval de opdrachtgever gebruikt heeft van zijn/haar recht als gevallen in het eerste lid van dit zal Bestrating.nl (een) onderliggende riet door de opdrachtgever betaalde bedrag(en) binnen een termijn van dertig dagen later zij heeft genomen van de ontbinding aan de opdrachtgever terugbetalen.

 

8-3 Tijdens deze termijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking(en). Opdrachtgever zal de goederen slechts in die mate uitpakken van gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen van hij de goederen wenst te behouden. Indien opdrachtgever van zijn roepingsrecht gebruik, zal opdrachtgever de goederen met alle geleverde toebehoren in originele en verpakking aan Bestrating.nl retourneren. Eventuele transportkosten en verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Retour goederen dienen door opdrachtgever te worden aangeboden op de plaats van aflevering van deze goederen.

 

8-4 Bestrating.nl zich het recht voor een gedeelte van het bedrag terug te betalen van de retourzending te oorspronkelijk het bestaan ​​van de goederen gebruikt dan wel beschadigd zijn.

 

 

Artikel 9 Het aanbod.

9-1 De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw weergegeven en beschreven, en zo volledig als de redelijkheid vereist.

 

9-2 Als door Bestrating.nl aan de mogelijkheid wordt aangeboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten uiterlijk bij het medegedeeld worden.

 

9-3 Beperkingen van de specifieke aard van de goederen, zullen duidelijk zijn in het aanbod worden vermeld. 

 

9-4 De opdrachtgever kan de zicht termijn uitvoeren inroepen op de wijze die door Bestrating.nl bij het aanbod en/of bij de levering wordt aangegeven.

 

 

Artikel 10 Koop op afstand.

10-1 On verminderd het kiezen in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie en het voldoen aan de vastgestelde voorwaarden.

 

10-2 Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn van toepassing door de opdrachtgever inroepen van de zichttermijn als ontbindende verplicht.

 

10-3 Het staat opschortende werking te kennen.

 

 

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten.

11-1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Bestrating.nl ontworpen ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden expliciet door Bestrating.nl voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Bestrating.

 

11-2 De in eerste lid ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van bestrating.

 

11-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Bestrating.nl om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

 

Artikel 12 Prijzen.

12-1 Alle overeenkomsten worden overeengekomen op basis van de overeenkomst van overeenkomsten betreffende omzetbelasting, uitdrukkelijk vastgelegd anders aangegeven.

 

12-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan verbeteringen en binden Bestrating.nl niet. 12-3 na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting en verhogingen, ook al geschieden die gevolgen hebben bij de aanbieding van voorziene omstandigheden, kunnen deze doorberekend. Indien deze geschiedt binnen de maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

12-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% komt van de transactieprijs zijn beide partijen ondertekend, deze prijsflucatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst van voorvloeit uit een bevoegdheid in gevolgen van de wet.

 

 

Artikel 13 Gedeeltelijke levering.

Elke levering, waaronder mede wordt verstaan ​​de levering van goederen van een order, kan worden gefactureerd; in een geval van betaling plaats in het artikel "Betaling".

 

 

Artikel 14 Levering en leveringstermijnen.

14-1 definitief anders is zal de af te leveren goederen doorrating.nl worden afgeleverd op het door de door de plaats dies ter beoordeling van Bestratingnl. De te leveren goederen worden gelost van vrachtwagens uitsluitend tot de afstand van de reikwijdte van de kraan.

 

14-2 Opdrachtgever verplicht zich dat de toegang tot het terrein en/of ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle betalingen wordt om een ​​vlotte aflevering mogelijk te maken.

 

14-3 De in- en uitladingen en het vervoer geschieden onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Bestrating.nl.

 

14-4 De schriftelijke leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, vastgelegde schriftelijke anders is afgegeven. Bij niet tijdige levering opdrachtgever de opdrachtgever Bestrating.nl schriftelijk in gebreke te stellen.

 

14-5 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen letsels voor Bestrating.nl zijn om de goederen te leveren.

 

 

Artikel 15 Risico-overgang.

Het risico van verlies, beschadiging, diefstal enz. van de goederen begint op deze locatie.

 

 

Artikel 16 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Bestrating.nl aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

 

Artikel 17 Materiaal.

17-1 eindproduct wordt gemaakt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

 

17-2 Goederen die Bestrating.nl tijdens de werkzaamheden te verwijderen kunnen desgewenst aan hem te vallen, samenhangende onderheid tot billijke vergoeding.

17-3 Geringe afwijking in kwaliteit, kleur enz. geven geen reden tot afkeuring

 

17-4 Ondergeschikte veranderingen zoals kleine modelveranderingen en kalkuitbloei van aan de door Bestrating.nl doorgeleverde materialen geven geen reden tot afkeuring. Kalkuitbloei betreft een chemische reactie van regenwater met kalk welke geen invloed heeft op de kwaliteit van het materiaal. De uitbloei zal naar verloop van tijd verdwijnen.

 

 

Artikel 18 Wijziging van de opdracht.

18-1 Wijzigingen in de aanvankelijke volgorde, schriftelijk van de rekening van de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan bij de prijsopgave worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

18-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, ingediende wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever en schriftelijk aan Bestrating.nl ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 

18-3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de uitvoering van de uitvoering wordt uitgevoerd.

 

 

Artikel 19 Annuleren.

19-1. aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Bestrating.nl gehouden tot een volledige vergoeding van het riet gepresteerde. Opdrachtgever zal ook aan Bestrating.nl als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de prijs. Opdrachtgever vrijwaart Bestrating.nl tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

 

19-2 Onverminderd het artikel in het vorige lid van dit artikel Besterating.nl zich alle rechten voor de volledige uitvoering van de overeenkomst en van volledige schadevergoeding te vorderen

 

 

Artikel 20 Reclame.

20-1 Opdrachtgever is verplicht terstond op de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en aanwezig zijn, Bestrating.nl terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

20-2 geschreven aan getekend op gebreken, die bij grondig onderzoek kunnen worden getekend, dan wordt de opdrachtgever verwacht met de staat gekocht gekochte is geleverd van opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

 

20-3 Bestrating.nl dient in staat te worden verstrekt genoemde reclames te controleren. Bij zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld door partijen te worden ondertekend.

 

20-4 tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, or zorg dragen dat de defecten worden bevestigd, mets ter beoordeling van de beste beoordeling .nl.

 

 

Artikel 21 Garantie.

21-1 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs van groothandelsgarantie gelden slechts de door deze opgestelde garantiebepalingen.

 

21-2 Ondeskundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen. 

 

21-3 Het niet verwerking van de (verwerkings) voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

 

 

Artikel 22 Aansprakelijkheid.

22-1 Bestrating.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesses die zijn ontstaan ​​als direct of indirect gevolg van:

  1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is beschreven;
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door hem te werk zijn gesteld;
  3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  4. Normale slijtage aan de gebruik zaken ten gevolgen van dagelijks;
  5. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolgen van de inwerking van licht;
  6. Enige andere van buitenaf komende oorzaak.

 

22-2 Bestrating.nl is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, aan het werk en / van eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan ​​door schuld van Bestrating.nl of van hen, die door Bestrating.nl te werk zijn gesteld.

 

22-3 Bestrating.nl zal in het leven zijn gehouden zijn geleden bedrijf- en van gevolgschade van een opdrachtgever te ontvangen uitgaven afhankelijk van de aard van de schuld.

 

 

Artikel 23 Overmacht.

23-1 Buitengewone omstandigheden, onder andere stormschade en andere natuurrampen, documenten door derden, documenten in het vervoer in het algemeen schade, verlies van beschadiging van goederen bij transport naar Bestrating.nl of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Bestrating.nl, ex- en importverboden, gehele mobilisatie, aanpakde maatregelen van enige, overheid brand, hulpdiensten en ongevallen in het bedrijf van in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de toekomstige omstandigheden meebrengen,voor Bestrating.nl overmacht op, die hem ontheffen van zijn tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

 

23-2 Bestrating.nl is in deze gevallen van toepassing, gebeurt geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren van deze op te schorten, gevolgen te wijzigen, de toekomstige omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de verplichting verplicht is de eventuele prestatie te betalen.

 

 

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.

24-1 Zolang Bestrating.nl geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Bestrating.nl.

 

24-2 Bestrating.nl heeft tevens het recht deze goederen terug te vorderen en zich tot te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissementsaanvraag van in staat van faillissement wordt uitgegeven, surseance van betaling aanvraagt ​​of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt uitgelegd dan wel beslag op het geheel van een gedeelte van zijn eigendommen cq vermogen wordt gelegd.

 

24-3 Alle handelingen van uitvoering met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.

25-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij alleen riet in gebrek zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het beperkt in het Burgerlijk Wetboek zal in het geval van wanprestatie het recht hebben uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel van ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te tussenkomst als ontbonden te verklaren, er te zijner keuze.

 

25-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

  1. De andere partij één of meer verplichtingen toekomstigede uit de overeenkomst nakomt en beneden aan hem een ​​termijn is gepland om na te komen. Bestrating.nl heeft voorts ingeval opdrachtgever een van meer verplichtingen niet nakomt het recht, anders ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  2. De andere partij faillissement aanvraag van in staat van faillissement wordt verleend, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de natuurlijke schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel van een gedeelte van haar eigendommen cq vermogen wordt gelegd .
  3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
  4. De andere partij overgaat tot staking van overdracht van haar bedrijf van van plan is Nederland te verlaten.

 

25-3 Bestrating.nl is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep gedaan om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op de grond van door Bestrating.nl riete, zonder dat enige of waarschuwing in gebrekestelling is vereist in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Bestrating.nl op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

 

Artikel 26 Betaling.

26-1 Betaling(en) dienen te geschieden via iDEAL, Mastercard, VISA, Riverty, Bancontact, bankoverboeking of contant bij aflevering van de nota.

 

26-2 Betaling(en) op betalingen betaling, dienen betaling(en) binnen 14 na indiening van de nota.

 

26-3 Bestrating.nl is goedgekeurd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een huur ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

 

26-4 Bestrating.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en huur om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau .

 

26-5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet is berekend, de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak als redelijk zullen worden gepland. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 27 Toepasselijk recht.

Op alle door Bestrating.nl gesloten overeenkomsten en verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en handelingen worden in Nederland te zijn gesloten, uitgevoerd. Het ''We Koopverdrag'' wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  

Artikel 28 Geschillen.

Alle geschillen om de tussen partijen gesloten overeenkomsten gesloten te sluiten voor de burgerlijke rechten om te beginnen is.

 

Artikel 29 Retourbeleid.

Wilt u uw bestelling retourneren of omruilen? Dat is mogelijk! U heeft het recht om uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Wanneer Bestrating.nl uw bestelling heeft ontvangen wordt het volledige orderbedrag gecrediteerd. De kosten voor het rendement zijn voor uw eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren mogelijk zijn. Heeft u vragen over het retourneren? Neem dan contact met ons op via info@bestrating.nl . 

Uitzonderingen retourneren: Maatwerkproducten kunnen niet worden uitgevoerd. 

 

Artikel 30 Wijziging van de voorwaarden.

Bestrating.nl is toegestaan ​​in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Bestrating.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, wijzigingen zijn aangebracht zodra de wijziging is medegedeeld.

 

Identiteit ondernemer
Bestrating.nl BV
Korenmaat 18
9405 TJ Assen
info@bestrating.nl
0592-315108
KVK: 85055794
BTW: NL8634.91.133.B.01 

Copyright © 2021 Bestrating.nl B.V. - Alle rechten voorbehouden. | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Cookies