Algemene voorwaarden

Algemene Voowaarden Bestrating.nl

 

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bestrating.nl, gevestigd te Assen, hierna te noemen Bestrating.nl, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Bestrating.nl uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bestrating.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

 

Artikel 2  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-1 Bestrating.nl aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

 

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Bestrating.nl onverlet. De algemene voorwaarden van Bestrating.nl prevaleren.

 

2-3 Inkoopvoorwaarden worden slechts door Bestrating.nl aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

 

Artikel 3  Aanbiedingen.

3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Bestrating.nl, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

 

3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Bestrating.nl zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Bestrating.nl niet.

 

 

Artikel 4  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Bestrating.nl binden hem niet, voor zover ze door Bestrating.nl niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

 

Artikel 5  Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend zijdens Bestrating.nl door schriftelijke bevestiging van Bestrating.nl.

 

5-2 Elke met Bestrating.nl aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Bestrating.nl van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Bestrating.nl zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Bestrating.nl zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

 

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Bestrating.nl bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Bestrating.nl niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

 

5-4       Afbeeldingen, foto’s en modellen of andere aanduidingen welke vertoond of verstrekt worden, worden vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond. De zaak hoeft daaraan niet te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. 

 

5-5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de op de website c.q. in de opdrachtbevestiging genoemde maatvoeringen indicatief aangezien bestratingmaterialen niet maatvast zijn. Vorenstaand geeft geen reden tot afkeuring.

 

 

Artikel 6  Gebruik van internet als communicatiemiddel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Bestrating.nl en de opdrachtgever, is Bestrating.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bestrating.nl.

 

 

Artikel 7  Persoonsgegevens.

Bestrating.nl respecteert en beschermt de privacy van zijn opdrachtgevers. Bestrating.nl beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de opdrachtgever. Bestrating.nl verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de opdrachtgever aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal Bestrating.nl de gegevens gebruiken om zijn producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers. 

 

 

Artikel 8  Overeenkomst op afstand.

8-1 Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand heeft de opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht de overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 

 

8-2 In het geval de opdrachtgever gebruikt maakt van zijn/haar recht als omschreven in het eerste lid van dit artikel zal Bestrating.nl (een) eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedrag(en) binnen een termijn van dertig dagen nadat zij kennis heeft genomen van de ontbinding aan de opdrachtgever terugbetalen.

 

8-3 Tijdens deze termijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking(en). Opdrachtgever zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de goederen wenst te behouden. Indien opdrachtgever van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal opdrachtgever de goederen met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking aan Bestrating.nl retourneren. Eventuele transport en verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Retour goederen dienen door opdrachtgever te worden aangeboden op de plaats van aflevering van deze goederen.

 

8-4       Bestrating.nl behoudt zich het recht voor een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de  retourzending te weigeren indien het vermoeden bestaat dat de goederen gebruikt dan wel beschadigd zijn.

 

 

Artikel 9  Het aanbod.

9-1 De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven, en zo volledig als de redelijkheid vereist.

 

9-2 Als door Bestrating.nl aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt aangeboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.

 

9-3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen, zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. 

 

9-4 De opdrachtgever kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Bestrating.nl bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

 

 

Artikel 10  Koop op afstand.

10-1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

10-2 Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de opdrachtgever inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

 

10-3 Het staat Bestrating.nl vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.

 

 

Artikel 11  Intellectuele eigendomsrechten.

11-1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Bestrating.nl verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Bestrating.nl voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Bestrating.nl en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bestrating.nl niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld danwel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

 

11-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Bestrating.nl en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

 

11-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Bestrating.nl om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

 

Artikel 12  Prijzen.

12-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

12-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Bestrating.nl niet. 12-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

12-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

 

 

Artikel 13  Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval vindt betaling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

 

 

Artikel 14  Levering en leveringstermijnen.

14-1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen de af te leveren goederen door Bestrating.nl worden afgeleverd op het door de opdrachtgever opgegeven adres en plaats, zulks ter beoordeling van Bestrating.nl. De te leveren goederen worden gelost af vrachtwagen zulks uitsluitend tot de afstand van de reikwijdte van de kraan.

 

14-2 Opdrachtgever verplicht zich dat de toegang tot het terrein en/of ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken.

 

14-3 De in- en uitladingen en het vervoer geschieden onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Bestrating.nl.

 

14-4 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Bestrating.nl schriftelijk in gebreke te stellen.

 

14-5 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Bestrating.nl zijn om de goederen te leveren.

 

 

Artikel 15  Risico-overgang.

Het risico van verlies, beschadiging, diefstal etc. van de goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, gaat over op opdrachtgever zodra de goederen zich in de feitelijke macht van opdrachtgever bevinden dan wel, wanneer de goederen aanwezig zijn op deze locatie.

 

 

Artikel 16  Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Bestrating.nl aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

 

Artikel 17  Materialen.

17-1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

 

17-2 Goederen die Bestrating.nl tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

17-3 Geringe afwijking in kwaliteit, kleur enz. geven geen reden tot afkeuring

 

17-4 Ondergeschikte veranderingen zoals kleine modelveranderingen en kalkuitbloei van of aan de door Bestrating.nl doorgeleverde materialen geven geen reden tot afkeuring. Kalkuitbloei betreft een chemische reactie van regenwater met kalk welke geen invloed heeft op de kwaliteit van het materiaal. De uitbloei zal naar verloop van tijd verdwijnen.

 

 

Artikel 18  Wijziging van de opdracht.

18-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

18-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bestrating.nl ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 

18-3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd danwel voltooiing van de uitvoering door Bestrating.nl wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

 

 

Artikel 19  Annuleren.

19-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Bestrating.nl reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Bestrating.nl gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Bestrating.nl als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Bestrating.nl tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

 

19-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Bestrating.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 20  Reclame.

20-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Bestrating.nl terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

20-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering Bestrating.nl schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

 

20-3 Bestrating.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

 

20-4 Indien de reclame naar het oordeel van Bestrating.nl juist is, zal Bestrating.nl hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van Bestrating.nl.

 

 

Artikel 21  Garantie.

21-1 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

21-2 Ondeskundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen. 

 

21-3 Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

 

 

Artikel 22  Aansprakelijkheid.

22-1 Bestrating.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  4. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  5. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
  6. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

 

22-2       Bestrating.nl is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Bestrating.nl of van hen, die door Bestrating.nl te werk zijn gesteld.

 

22-3       Bestrating.nl zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

 

Artikel 23  Overmacht.

23-1       Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Bestrating.nl of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Bestrating.nl, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Bestrating.nl, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Bestrating.nl overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

 

23-2       Bestrating.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

 

Artikel 24  Eigendomsvoorbehoud.

24-1       Zolang Bestrating.nl geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Bestrating.nl.

 

24-2       Bestrating.nl heeft tevens het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

 

24-3       Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 

Artikel 25  Wanprestatie en ontbinding.

25-1       Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Bestrating.nl ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

 

25-2       Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

  1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Bestrating.nl heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
  3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
  4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

 

25-3 Bestrating.nl is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Bestrating.nl reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Bestrating.nl op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

 

Artikel 26  Betaling.

26-1    Betaling(en) dienen te geschieden via iDEAL of contant bij aflevering na indiening van de nota.

 

26-2    Indien betaling(en) op rekening wordt overeengekomen, dienen betaling(en) te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota.

 

26-3    Bestrating.nl is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

 

26-4    Bestrating.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

 

26-5    Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 27  Toepasselijk recht.

Op alle door Bestrating.nl gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘’Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  

Artikel 28  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Bestrating.nl, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Artikel 29  Retourbeleid.

Wilt u uw bestelling retourneren of omruilen? Dat is mogelijk! U heeft het recht om uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Wanneer Bestrating.nl uw bestelling heeft ontvangen wordt het volledige orderbedrag gecrediteerd. De kosten voor het retourneren zijn voor uw eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Heeft u vragen over het retourneren? Neem dan contact met ons op via info@bestrating.nl.

Uitzonderingen retourneren: Maatwerkproducten kunnen niet geretourneerd worden. 

 

Artikel 30  Wijziging van de voorwaarden.

Bestrating.nl is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Bestrating.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

 

Identiteit ondernemer
Bestrating.nl
Korenmaat 18
9405 TJ Assen
info@bestrating.nl
0592-315108
KVK: 85055794
BTW: NL8634.91.133.B.01 

 

Copyright © 2021 Bestrating.nl vof - Alle rechten voorbehouden. | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Cookies